Sakkarai Noi Symptoms(Arikurigal), Types and Naadi Diagnosis in detail.

In Tamil siddha maruthuvam, Diabetes mellitus is called as Madhumega Noi (மதுமேக நோய்), Pramegham (பிரமேகம்), Neerilivu (நீரிழிவு), Salarogma (சல ரோகம்), Miguneer (மிகு நீர்), Vehumooththiram (வெகு மூத்திரம்), Innippuneer (இனிப்பு நீர்), Mehaneer (மேக நீர்), and colloquially it is called sugar disease (சக்கரை நோய்- Sakkarai Noi).sakkarai noi arikurigal

In siddha medicine system, Diabetes mellitus is described as a metabolic disorder in which body lacks glucose for its function, as it is unable to process it due to unavailability of insulin. It also describes it as an auto immune diseases as the beta cells are destroyed by our own immune system because of deterioration of seven Udal thaathus (உடல் தாதுக்கள்).

 

Siddha Concept of Diabetes and its causes:

An extract from the compilation of Yugimuni siddhar’s medical work “yugimuni vaithiya kaaviyam” யூகிமுனி வைத்திய காவியம் comprehensively describes the causes, signs and symptoms and treatment for diabetes mellitus.

Causes of Sakkarai Noi -Diabetes.

கட்டளைமிகுந்திட்டாலுங் காலங்கள்தப்பினாலும்

இட்டமாம் பாலும் நெய்யும் ரத்தமும்புளிப்பும் மிஞ்சில்

வட்டமாம் முலையார் தங்கள் மயக்கத்தின் கலவியாலும்

நெட்டிலைகோரை போலே நீரிழிவாகுந்தானே.

யூகிமுனி வைத்திய காவியம்.

 • கட்டளை மிகுந்திட்டாலுங்= Too much of work and restlessness.

Working long hours deprives the person of adequate sleep and relaxation, which ultimately leads to oxidative stress and deterioration of udal thathus, which results in the metabolic disorder called diabetes.

 • காலங்கள் தப்பினாலும்= Irregular eating habits.

Taking foods at irregular time affects the endocrinology system of insulin secretion by pancreas , when continued for long , results in malfunction or dysfunction.

 • பாலும் நெய்யும் ரத்தமும்புளிப்பும் மிஞ்சில்= Consumption of fatty foods

When foods high in fat like ghee, milk and animal flesh are included in the diet, obesity occurs. High-fat diet and obesity cause beta cells to lose their ability to sense glucose in the blood. i.e cell insensitivity to insulin.

 • கலவியாலும்= Too much indulgence in sex

According to siddha system of medicine, human body is made up of seven thathus. They are saaram- (chyle), seneer (blood),oon (bone), kozhupu (cholesterol), enbu (bone) ,moolai(bonemarrow), sukilam/suronitham (semen/ovum) , where each one is derived from the other in the order and the semen/ova being derived from the other six thathus, when wasted injudiciously, results in the deterioration of 7 udal thathus and gives way to weak immune system and eventually to diabetes.

Note: diabetes is a kind of auto immune disease, where the healthy beta cells of pancreas are destroyed by the immune system of the body, if immune system senses there is a threat to the body which occurs only when there is deterioration of udal thathus.

In short, the causes for diabetes mellitus in siddha system of medicine can be described as

 • Obesity
 • Too much indulgence in sex
 • Too much work and restlessness to body.

 

Symptoms (Arikurikal அறிகுறிகள்)of Sakkarai Noi Diabetes Mellitus:

முகமுங்காந்துநெஞ்சலர்ந்து முறிந்தவுடலுநடுநடுங்கி

நகமேலறிந்து நாவறண்டு நஞ்சுண்டவர்போல் மிகசோர்ந்து

பகலுமிரவி முறங்கிஉடல் பரிந்தே தட்டி மெலிந்து உழன்று

மிக வேதனை உண்டாகி வேண்டாதன்னம் வேண்டாதே.

                                 – யூகிமுனி வைத்திய காவியம்.

Sugar Disease Symptoms

 • முகமுங்காந்து:sugar disease symptoms tamil

Irritation in face.

 • நெஞ்சலர்ந்து:

Increase of thirst, burning sensation in chest.

 • உடல்நடுநடுங்கி:

Shiver or tremble and drowsiness.

 • நாவறண்டு:

The glucose in the blood is filtered by kidney when the body doesn’t have insulin and the sodium              and potassium in the blood also excreted through urine, i.e. excessive urination (polyuria) which              results in dehydration hence excessive thirst (polydipsia).

 • உடல் பரிந்தே தட்டி மெலிந்து உழன்று:

The body emaciates due to unavailability of glucose to cells to fuel it i.e. weight loss

 

மெய்யே வேர்க்கும் உடல் நாறும் விழியோ பலகால் முகமூடி

கைகாலெரிந்து நா உலர்ந்து கமலமுகமும் வெளுவெளுத்து

ஐயோ உடம்பு நோகுதென்பார் அயர்ந்து கிடப்பார் கண் காண

பொய்யே தவனமுண்டாகும் பொருந்தாதன்னம் பொருந்தாதே.

 யூகிமுனி வைத்திய காவியம்

 

 • வேர்க்கும் உடல் நாறும்:

When the body cannot use sugar (glucose) as a fuel source because there is no insulin or not enough insulin. Fat is used for fuel instead. When fat breaks down, waste products called ketones             build up in the body, which results in fruity smell and it is called diabetic ketoacidosis.

 • கைகாலெரிந்து நா உலர்ந்து:

About 60 to 70 percent of people with diabetes have some form of neuropathic problems. People                with diabetes can develop nerve problems at any time, but risk rises with age and longer                          duration of diabetes. Any pain, tingling, numbness or loss of feelings in hand leg feet is called                  diabetic neuropathy.

 • முகமும் வெளுவெளுத்து:

Since the cells are deprived of glucose, the face pales and develops neuro problems like Bell ’s      palsy.

 • உடம்பு நோகுதென்பார் அயர்ந்து கிடப்பார்:

The body aches and gives restlessness or irritability

 

 Siddhar Theraiyar On Diabetes:

An extract from a siddhar Theraiyar book also describes the symptoms of DIABETES MELLITUS in siddha medicine system.

தேரையார் பாடல்:

நீரிழிவின் குணத்தை

நீயறிய விரித்து சொல்வோம்

நீரினை பெருக்கல் ஒன்று,

நீரினை மறுக்கள் ஒன்று,

நீரிழிவுடனே கொல்லும்

நீர்ச் சொட்டு வினைகள் ஒன்று.

 • தேரையர் சித்தர்

 

Explanation:

The characteristics or symptoms of  sakkarai noi – diabetes is frequent thirst (polydipsia), and frequent urination (polyuria).

 

Types of diabetes Mellitus in Siddha system of Medicine:

In siddha system of medicine diabetes mellitus is classified into 20 types, but other medicine systems in the world were able to identify only two types of it namely, type-1 and type-2.

Here it is clear the siddha system of medicine, once again proves that it is more specific in diagnosing general in curing the diseases.

An extract from the yugimuni vaithya kaviyam below describes the types of diabetes mellitus,

உந்தியில் வாதபித்த சேத்தும மூன்றுந்தானும்

வந்தியாயிழையும்பத்தி மகிழ்ந்திட ஒன்றுகொன்று

வந்தமில்லாதநாலு மடுந்திடும்பித்தம் ஆறும்

தந்த சேத்துமமே பத்து தவரமலாதியாமே.

                                   யூகிமுனி வைத்திய காவியம்

He says that diabetes mellitus is divided into three namely vata pitta kapaha. In vata in diabetes is again subdivided into 4 types and in pitta into 6 types and in kapha, 10 types. Each type has it own signs, symptoms and diagnosing methods.

Vata Neerilivu – 4 types

Pitta Neerilivu – 6 types

Kapha Neerilivu – 10 types

 

Diagnosis of Diabetes in Siddha Medicine:

By the NEERKURI diagnosis method, where the patient’s urine droplets are put in a bowl of gingely oil and a pattern is observed. Based on the inferred patterns the treatability of the disease is determined.

 

கையினிலெண்ணைவாங்கி கழிந்த நீர்தன்னிற்குத்த

செய்ததுவட்டமாகுஞ் சேருந்தோரணம்போல்தானும்

ஐயமுமில்லைகண்டாய் சாத்தியமல்லவென்று

துய்யநன்முனிவர்தானுஞ் சொல்லியகுறிப்பிதாமே.

 யூகிமுனி வைத்திய காவியம்

 

Explanation:

If the observed pattern is of thoranam i.e hanging decorations and circle pattern, then it cannot be treated and classified as aasaathiya neerilivu (அசாத்திய நீரிழிவு).

 

குறியதுகேளும் நீரில் குறைத்தலை போலுந் தோன்றில்

பிறிந்திடுமுடலைபோலும் பெருங் கமண்டலம்போல்தானும்

வறிந்திடச்சாதியம்மீதாம் வலிபில மனு வோர்க்கென்று

செறிந்திடுமுனிவர்தாமுஞ் செப்பியகுறிப்பிதாமே.

 யூகிமுனி வைத்திய காவியம்

 

Explanation:

If the observed pattern is of head structure, body and of kamadalam, then the patient has the ability to get cured of diabetes.

 

By Pulse diagnosis i.e Naadi paarthal method

இனிக்கின்ற வாதத் இடைசேரில் ஐயந்தான்

பனிக்கின்ற கள்ளும் பதனிபோல் நீராடும்.

 

If the kapha naadi runs along the left side of vaatha naadi, and if the patients urine’s smell will be similar to that of sugary syrub of palmyara, and if the faces has paled then it can be determined as diabetic.

 

நீர்மேகம் ஆனவருக்கு நாடி தானும்

நீர்மயமாய் நாடியெல்லாம் பலமே கெட்டு

கார்மேகம் போலவேந் தெரிமேல் புரண்டு

விழும்புழுப் போலவே புரண்டு காட்டும்.

 

Also the diabetic will have weak naadis, due to deterioration of udal thaathus, and it will be like the worm wriggling in the fire and the patient will develop many diseases.

 

பற்ப்பிடத்த மேகமென்றால் பித்தம் மீளும்

பாலகனே காங்கை கொண்டு நீராம் பாரே.

Also the pitta naadi will go out of normal balance.

NOTE: Only the experienced siddha physician can distinguish the naadis and analyze the naadis accurately. This is just information for layman or readers. So do not treat and decide yourself as half knowledge with mere information is dangerous.

This content is to show how our ancient scientists Siddhars were knowledged in the field of medicine and to create awareness about diabetes and its prevention methods.