சித்தர் நூல்கள் – Siththar books in Tamil

S.No
Book Name
Preview
Direct Download
1.0
Tirumantiram A Tamil scriptural Classic Tirumular Nataranjan B. R.K. Mutt
2.0
The Smile Of Murugan – By Kamil Zvelebil
3.0
மச்சரேகை சித்தன் திருப்பாடல்
4.0
Aathmarachaamirtha-vaidya-Saarasangiragam ஆத்மரக்ஷாமிர்த வைத்திய சாரசங்கிரகம்
5.0
AlchemicalBody-SiddhaTraditions-D.White
6.0
சுப்ரமணியர் ஞானம் -Subramaniar Gnanam
7.0
சட்டைமுனி முன் ஞானம் -Sattai Muni Mun Gnanam
8.0
சட்டைமுனி பின் ஞானம் -Sattai Muni Pin Gnanam
9.0
கற்பமுப்பு-KarppaMuppu
10.0
கொங்கணர் கடைகாண்டம்-500 – Konganar KadaiKaandam-500
11.0
Yugi munivar pernoolvaithiya kaaviyam-1000 யூகி மாமுனிவர் பெருநூல்வைதிய காவியம்-1000
12.0
Yaakobu vaithya vaatha soothiram 400 யாகோபு வைத்திய வாத சூத்திரம்-400
13.0
பதினெண்-சித்தர்களில்-தெய்வத்தன்மை-பொருந்திய-போகர்-கற்பகம்-300
14.0
யாகோபு-திருவாய்மலர்ந்தருளிய-தண்டகம்-500 வைத்தியசூத்திரம்-55-இடைபாகம்-106-செய்பாகம்-106
15.0
புலிப்பாணி-மகாமுனிவர்-திருவாய்மலர்ந்தருளிய-வைத்தியம்- 500
16.0
போகமுனிவர்-திருவாய்மலர்ந்தருளிய-வைத்தியம்-700
17.0
பதினெண்சித்தார்-நூல்களிலுள்ள-மறைப்புக்கெல்லாம்-திறவுகோலாகிய-அகத்தியர்-கெளமதி-நூல்-400
18.0
பதினெண்சித்தார்-நூல்களின்-திறவு-கோலாகிய-அகத்தியர்-கெளமதி-நூல்-400
19.0
கருவூரார்-பல-திரட்டு
20.0
இராஜராஜேஸ்வரச்-சித்தர்-திருவாய்மலர்ந்தருளிய-மறைமஞ்சரி-ஞானக்-கும்மி
21.0
யாகோபு வகாரக் களங்கு என்னும் வாத வைத்தியம-300
22.0
18 சித்தர் நூல்களின் திறவு கோலாகிய அகஸ்தியர் கெளமதிநூல்-400
23.0
இராமதேவரென்ற யாகோபு வைத்திய வாதசூஸ்திரம்-400
24.0
Siththar Ilakkiya-5 சித்தர்-இலக்கியம்-5
25.0
Siththar Ilakkiya-6 சித்தர்-இலக்கியம்-6
26.0
Siththar Ilakkiya-4 சித்தர்-இலக்கியம்- 4
27.0
திருமூலநாயனர் அருளிய திருமந்திரமாலை எனப்பெயர் பெற்ற திருமந்திரம்
28.0
Siththargalin Pooja vithigal சித்தர்களின் பூசா விதிகள்
29.0
Dhatchinaamoorthi Gurumugam தட்சிணாமூர்த்தி குருமுகம்-100
30.0
Thirumoolar vaithiyakaaviyam-1000 திருமூலர் வைத்தியகாவியம்-1000
31.0
Thirumoolar karukidai vaithiyam திருமூலர் கருக்கிடை வைத்தியம்
32.0
Siddhar Korakkar’s 7 medical writings கோரக்கர் சந்திரரேகை மற்றும் பல
33.0
RomarishiVaithiyam-500 ரோமரிஷி வைத்தியம்-500
34.0
pathinen-sitharkal-varalaru பதினெண் சித்தர்கள் வரலாறு
35.0
Thirumoolar Moolamanthiram திருமூலர்-திருமந்திரம் மூவாயிரம்
36.0
Thiruvalluvar gnanavetiyan திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டியான்
37.0
Eelathu siththargal padalgal ஈழத்துச் சித்த மருத்துவ நூல்கள்
38.0
Dhanvanthiri- vaithiyakaaviyam தன்வந்திரி வைத்தியகாவியம்
39.0
Bokar 300 போகர் கற்பம்
40.0
Bogar 7000 போகர் ஏழாயிரம்
41.0
Ageapeai siddhar padalgal அகப்பேய் சித்தர் பாடல்கள்
42.0
Pathirakiriyar பத்திரகிரியார் மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல் சித்தர் பாடல்கள்
43.0
Sivavaakkiyam சிவவாக்கியம்
44.0
Korakkar Ravimekalai 75 கோரக்கர் ரவிமேகலை-75
45.0
Paampaatti siththar padagal பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல்கள்
46.0
Nandheesar ashtama siddhu 05 நந்தீசர் அட்டமா சித்து-5
47.0
kuthambai siththar padalgal குதம்பை சித்தர் பாடல்கள்
48.0
Konkanavar vaalai kummi-100 கொங்கனவர் வாலைக் கும்மி நூறு
49.0
Tamil-Lexicon
50.0
Study Guide to The Foundations of Yoga Georg Feuerstein